Wyłączenie odpowiedzialności

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych.

Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny lub uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Użyj licencji

Zezwolono na tymczasowe pobieranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronę internetową Orridge'a wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego wyświetlania przejściowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności, a na podstawie tej licencji Licencjobiorca nie może:

  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • używać materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  • próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej oprogramowania znajdującego się na stronie internetowej Orridge;
  • usuwać z materiałów wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy; lub
  • prześlij materiały innej osobie lub zwierciadło materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Orridge w dowolnym czasie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w twoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

Zrzeczenie się

Materiały na stronie internetowej Orridge'a są dostarczane w niezmienionej postaci. Orridge nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto firma Orridge nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach powiązanych z tą witryną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku firma Orridge ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działaniu firmy), wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Orridge'a, nawet jeśli Orridge lub upoważniony przedstawiciel Orridge'a został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Korekty i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Orridge'a mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Orridge nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Orridge może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Firma Orave nie podejmuje jednak żadnych zobowiązań w zakresie aktualizacji materiałów.

Linki internetowe

Firma Orridge nie dokonała przeglądu wszystkich witryn powiązanych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony Orridge witryny. Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Warunki korzystania z witryny Modyfikacje

Firma Orridge może w dowolnym momencie zmienić warunki korzystania ze swojej strony internetowej bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków korzystania.

Prawo rządowe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową Orridge podlegają prawu Zjednoczonego Królestwa bez względu na przepisy kolizyjne.

Orridge jest firmą o ugruntowanej pozycji, świadczącą usługi inwentaryzacyjne w Europie